Aktuálne informácie a opatrenia
Prevádzkový (návštevný) poriadok a Reklamačný poriadok

Platí v celom areáli AQUATHERMAL Senec, a.s. : vo všetkých 3 prevádzkach AQUAPARK Senec, SAI Wellness Senec a SWIMARÉNA Senec


Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadokRešpektujem pokyny plavčíka
Pred vstupom do bazéna sa osprchujem
Dbám o vlastnú bezpečnosť
Neohrozujem ostatných návštevníkov
...

Visitor policy

Visitor policyI respect instruction of lifeguard
I use shower before entry to pools
I take care about my safety
I do not endanger other visitors
...

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadokSpracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Customer complaints policy

Customer complaints policyThis customer complaints policy applicable to establishments operated by the AQUATHERMAL SENEC, a.s., company (hereinafter only as Service provider”) have been prepared in compliance with Act No. 250/2007 on consumer protection as amended and Act No. 40/1964, the Civil Code, as amended.